Rząd przyjął dokument strategiczny ws. uczenia się poprzez całe życie

27 lipca, 2020
Category: inne

Rząd przyjął we wtorek zaswiadczenie strategiczny „Perspektywa uczenia się przez całe życie: „. Promuje on nowe podejście do oswiaty, polegające m. in. dzieki równym traktowaniu wszystkich postaci uczenia się oraz potwierdzaniu efektów uczenia się po systemach kwalifikacji.

Film dokumentalny jest produktem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Lokalnych Ram Umiejetnosci. Wytycza kierunki polityki, która obejmuje działania na rzecz: uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), uczenia się na wszystkich etapach życia, począwszy od czasu najmłodszych lat do późnej starości a takze identyfikacji, marki i potwierdzania efektów uczenia się.

Obiektem jest zagwarantowanie wszystkim uczącym się możliwości podnoszenia kompetencji oraz zdobywania i potwierdzania kwalifikacji wedle ich koniecznosci oraz wymaganiami rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi też m. in. o przepływ osób między sektorami ekonomii i państwami Unii Europejskiej.

W diagnozie stanu polskiej edukacji, która wydaje sie byc częścią dokumentu „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, zwrócono uwagę na to, że dotąd na terytorium polski główny wysiłek skierowany był na rozwój edukacji formalnej w jej najbardziej zwyczajnym zakresie, tj. edukacji w szkołach i uczelniach, która trwa zwykle od 6-7 do 18-24 roku życia.

Przywołano m. in. informacje ze procedury „Europa 2020”, ogłoszonej przy 2010 r. przez Komisję Europejską. Wyplywa z tych propozycji, że w naszym kraju tylko cztery, 7 proc. osób dorosłych (w stulecia 25-64 lata) kontynuuje naukę, zarówno przy sposób urzedowy, jak i nieformalny, podczas gdy odsetek takich osób w UE wynosi 9, 5 proc., a przy krajach skandynawskich około 30 proc. Według Komisji Europejskiej, wskaźnik winien wynieść przy krajach członkowskich UE po 2020 r. co najmniej dwunastu, 5 proc.

W tak zwanym. zespolonym wskaźniku uczenia się od cztery do 64 roku życia, zaproponowanym za posrednictwem Komisję Europejską w toku sprawdzania rozwoju edukacji w Europie, Polska (wraz sposród Bułgarią, Grecją, Rumunią jak i równiez Słowacją) wyszukuje się przy ostatniej grupie państw UE. Osiągnięcia Naszego kraju w zakresie przedwczesnej edukacji a takze edukacji dorosłych są niskie – nie rekompensuje ich dobrze rozwinięta, przede wszystkim pod spodem względem upowszechnienia, edukacja po szkołach jak i równiez szkołach wyższych.

Dlatego zamyslem strategicznym wyznaczonym w „Perspektywie uczenia się przez całe życie” wydaje sie dobre przyrzadzanie dzieci jak i równiez młodzieży sluzace do uczenia się przez całe życie oraz jak najwięcej osób dorosłych poszerzających jak i równiez uzupełniających swoje kompetencje i kwalifikacje wlasciwie do stojących przed nimi wyzwań przy życiu fachowym, społecznym i osobistym.

Prowadzić do tego mają działania dla rozwoju kreatywności i innowacyjności osób. Przy związku sposród wdrażaniem nowego, opartego w efektach uczenia się, podejścia do kwalifikacji, w tym Lokalnych Ram Umiejetnosci w Szkolnictwie Wyższym, większość programów wykonywanych przez instytucje edukacji formalnej kładzie parcie na potrzebę kształtowania kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Warunkiem powodzenia tychze zmian jest zapewnienie instytucjom edukacji formalnej dużej autonomii programowej, możliwości tworzenia własnych, dostosowanych sluzace do potrzeb otoczenia, programów kształcenia oraz zachowanie skutecznej walidacji osiąganych efektów (czyli potwierdzania wymagań przez dostarczenie obiektywnego dowodu). Wszystkie formy edukacji winny zagwarantować indywidualizację podejścia do osób uczących się.

W procedury dotyczącej uczenia się za posrednictwem całe życie akcent położono także na przejrzysty jak i równiez spójny wlasny system umiejetnosci oraz różnorodną, dostępną ofertę form przedwczesnej opieki jak i równiez edukacji. Zwrócono też uwagę na to, że kształcenie jak i równiez szkolenie zawodowe musi być dopasowane az do potrzeb zrównoważonej gospodarki, zmian na rynku robocie i koniecznosci społecznych. Totez musi porzadnie przygotowywać az do znalezienia zatrudnienia oraz az do przyszłych przemian zawodów. Zgodnie ze strategią ważne wydaje sie również poprawka podejścia sluzace do kształcenia jak i równiez szkolenia dorosłych. Chodzi metrów. in. na temat stworzenie ukladu oceny i uznawania efektów uczenia się innego niż formalne, jak podstawy wspólczesnego modelu oswiaty dorosłych.

Film dokumentalny strategiczny „Perspektywa uczenia się przez całe życie” związany jest sposród „Długookresową Strategią Rozwoju Panstwa. Polska 2030”, wypełnia też cele wskazane w strategicznym dokumencie UE „Europa 2020”. Współbrzmi wraz z wszystkimi zintegrowanymi strategiami progresu, a przede wszystkim ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Strategią Wzrostu Kapitału Społecznego. (PAP)

dsr/ abe/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy