Rząd przyjął projekt ustawy o wojewodzie

Rząd przyjął projekt ustawy o wojewodzie
Author:
27 lipca, 2020
Category: inne

Wojewoda będzie mógł wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy piszczalkowe administracji rządowej w rejonie, a przy sytuacjach specjalnych także organy samorządu terytorialnego – zakłada przyjęty we wtorek poprzez rząd wzór ustawy o wojewodzie.

Inicjatywa – jak melduje w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów CIR a mianowicie jest elementem przygotowywanej poprzez PO reformy administracji ogólnej.

Zgodnie z planem, na wojewodzie spocznie większa niż do tej pory odpowiedzialność zbyt zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nastąpi również wzmocnienie funkcji kontrolnych wojewody.

Na podstawie nowych przepisów, które mają obowiązywać od czasu 1 stycznia 2009 r., wojewoda będzie mógł żądać od organów administracji rządowej informacji jak i równiez wyjaśnień o ich działalności.

Wojewoda będzie zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, czyli służb, inspekcji i straży. To znaczy, że oprócz kierowania jej działalnością, będzie ją kontrolował i odpowiadał za skutki pracy.

Wedle projektem, organy administracji niezespolonej, czyli np. dowódcy okręgów wojskowych, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, będą zobowiązani do składania wojewodom rocznych sprawozdań ze swojej działalności. Po szczególnych sprawach wojewodowie będą mogli je kontrolować.

„Dla uproszczenia struktur administracji rządowej w województwie oraz zastrzezenia kosztów do niej funkcjonowania rząd proponuje likwidację delegatur urzędów wojewódzkich” a mianowicie czytamy w komunikacie CIR.

Rząd potrzebuje też wprowadzić kryteria, jakie muszą spełnić kandydaci na stanowiska wojewody i wicewojewody. Zaostrzone będą wymogi kwalifikacji i doświadczenia zawodowego gwoli kandydatów dzieki wojewodów.

Będą oni musieli mieć m. in. tytuł magistra, 3-letni staż pracy w kierowaniu zespołem jak i równiez cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Nadzór ponad wojewodami sprawować będzie kierownik rządu, który dokonywać będzie okresowej weryfikacje ich pracy pod kątem zgodności wraz z polityką rządu. Natomiast legalność, rzetelność jak i równiez gospodarność sprawdzi minister spraw wewnętrznych i administracji.

Stworzona ustawa posiada zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 5 czerwca 1998 r. na temat administracji rządowej w województwie. (PAP)

stk/ par/ jra/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy